Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

El compromís amb la igualtat a Metropolis Grupo

Estem vivint un important procés de transformació del paper que la dona té assignat dins de la societat. La seva situació, sostinguda durant llarg temps per patrons tradicionals, s’ha vist modificada notablement amb la seva major capacitació en l’educació i la seva autonomia personal.

Encara així, i malgrat tot el que s’ha assolit, encara existeixen veritables diferències de tracte entre dones i homes en tots o algun dels aspectes de la vida social, laboral, familiar, cultural…

És en aquest context, com a coneixedors de les dificultats en les quals es troben certs col·lectius, a Metropolis Grupo fa temps que vam adquirir un compromís per assolir la igualtat d’oportunitats no només entre homes i dones, sinó la igualtat d’oportunitats entre totes les persones amb independència de les seves capacitats, raça, edat, procedència…

Per aquest motiu, vam dissenyar un Pla d’Igualtat amb els següents objectius:

 • Incorporar la igualtat d’oportunitats com a principi vertebrador de Metropolis Grupo.
 • Integrar accions en línia amb la igualtat d’oportunitats en l’estratègia i en la cultura de l’organització i incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de l’empresa.
 • Eliminar qualsevol disposició, mesura o pràctica laboral que suposi un tracte discriminatori vinculat amb qualsevol aspecte relacionat amb els tipus de contracte, jornada o categoria laboral.
 • Garantir l’aplicació del principi de no discriminació en els processos d’incorporació a l’empresa, formació, avaluació del rendiment i promoció interna.
 • Procurar evitar i eradicar actituds sexistes, de tracte discriminatori i d’assetjament i dissenyar els mecanismes per detectar, prevenir i actuar front aquests comportaments.
 • Dur a terme accions de sensibilització en matèria de gènere dins de l’empresa per a tota la plantilla.
 • Vetllar pel benestar de les persones treballadores durant l’execució de la seva activitat diària dins de la plantilla. Així com tenir-la al corrent de possibles accions de millora.

El Pla d’Igualtat de Metropolis Grupo contempla els següents aspectes:

 • Comunicació i ús del llenguatge. Treballem per eradicar l’ús sexista del llenguatge, per exemple, usant termes que al·ludeixen a la col·lectivitat.
 • Composició de la plantilla. Promocionem l’ocupació en un entorn multidisciplinari de professionals amb independència del seu gènere, edat, raça o procedència.
 • Política retributiva. Garantim un tracte igualitari en matèria retributiva, sense cap tipus de discriminació.
 • Condicions laborals i prevenció de riscos laborals. Comptem amb una avaluació general de riscos laborals per a cadascun dels llocs de treball definits, així com una planificació de l’activitat preventiva.
 • Actuació enfront de l’assetjament. Disposem d’un protocol de prevenció i actuació enfront de l’assetjament a través d’unes mesures de difusió, de sensibilització de la plantilla i de formació del personal.
 • Usos de temps i conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Seguint aquesta línia, la tasca de Metropolis Grupo ha estat reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona amb la concessió del Premi a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. Aquest guardó promou aquelles empreses que treballem implementant mesurades d’usos del temps per facilitar que els empleats puguin organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l’organització empresarial.

El Pla d’Igualtat és una eina pràctica que ha de facilitar la incorporació del valor de la igualtat en tota l’organització. La igualtat és un valor social i, per tant, evoluciona en funció de les demandes de la societat. Per aquest motiu, les polítiques d’igualtat de Metropolis Grupo no són un aspecte estàtic, sinó que se sotmeten a revisions constants per garantir la seva pertinença, viabilitat i utilitat.